Deklaracja dostępności serwisu

105. Kresowy Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ - zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej bip.105szpital.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego bip.105szpital.pl

Data publikacji strony internetowej: 24.09.2018

Data ostatniej dużej aktualizacji:  -

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

          - brak audiodeskrypcji

Strona została zrealizowane z uwzględnieniem wytycznych WCAG 2.0 i zgodnie ze standardami sieciowymi.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • możliwość zmiany wielkości tekstu
 • ustawienia zwiększonego kontrastu
 • tryb nocny
 • Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

 Oświadczenie sporządzono dnia 13.11.2019. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracowników podmiotu.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Adres poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

105. KSzWzP SP ZOZ, ul. Domańskiego 2, 68-200 Żary.

Dostęp architektoniczny do siedziby 105. KSzWzP SP ZOZ stanowi brama wjazdowa przy ul. Domańskiego 2 w Żarach.

Wytworzył: Bartosz Podstawa (13 listopada 2019, 13:36)
Wprowadził: Bartosz Podstawa (13 listopada 2019, 13:36)
Zmodyfikował:  
 

Depozyty

Wezwanie osób uprawnionych do odbioru depozytu po zmarłych pacjentach w 105 Kresowym Szpitalu Wojskowym z Przychodnią SPZOZ

105 Kresowy Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ  działając na podstawie art. 6 ustawy z dnia 18 października 2006r. o likwidacji niepodjętych depozytów (Dz. U.2009 Nr 157, poz.1241) poszukuje spadkobierców i wzywa do odbioru niepodjętego depozytu.

 

1. Depozyt 20.02.2013r. (plik w formacie PDF)

2. Depozyt 17.08.2019r. (plik w formacie PDF)

 
 
 
Wytworzył: Bartosz Podstawa (07 marca 2024 14:30)
Wprowadził: Bartosz Podstawa (07 marca 2024 14:30)
Zmodyfikował: Bartosz Podstawa (08 marca 2024 11:22)

 

Strona podmiotowa BIP 105. Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ jest zbudowana zgodnie z aktami prawnymi:

 • Ustawa o dostępie do informacji publicznej z 6 września 2001 roku (Dz. U. Nr 112, poz 1198);
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 roku w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej;

Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, składający się z ujednoliconego systemu stron w sieci informatycznej. BIP został stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej.

W Biuletynie Informacji Publicznej 105. Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Żarach zastosowano nowoczesną technikę responsywności strony, czyli dostosowanie witryny również dla urządzeń mobilnych.

W strukturze strony można wyróżnić cztery panele:

Panel górny

 • Udogodnienia  dla osób z niepełnosprawnością (WCAG2.0), w których mamy do wyboru:
  • Tryb domyślny - zmiana wyglądu strony na podstawowy;
  • Tryb nocny - zmiana kolorystyki strony;
  • Kontrast, w tej grupie są zawarte trzy opcje:
   • Wysoki kontrast - tryb czarny i biały;
   • Wysoki kontrast - tryb czarny i żółty;
   • Wysoki kontrast - tryb żółty i czarny;
  • Przełczniki układu strony:
   • Stały układ strony -  podstawowy układ strony;
   • Szeroki układ strony - rozszerzenie układu strony;
  • Przełączniki wielkości czcionki:
   • Mniejsza czcionka, zmniejszenie rozmiaru czcionki;
   • Domyślna czcionka, przywraca podstawowy rozmiar czcionki;
   • Większa czcionka, powiększenie rozmiaru czcionki 
 • Menu górne, w którym mamy do wyboru:
  • Instrukcja - zawiera czytaną przez Państwa instrukcję korzystania z podmiotowej strony Biuletynu;
  • Rejestr zmian - tabela informacji publicznych, których treść uległa zmianom. Dane o modyfikacji poszczególnych informacji są ułożone chronologicznie: od najnowszych u góry, po starsze poniżej. Każda pozycja w tabeli posiada: tytuł modyfikowanego dokumentu, czego zmiana dotyczyła, oznaczenie tożsamości osoby, która wprowadziła zmianę oraz czas wprowadzenia zmiany;
  • Mapa biuletynu - przedstawia całą zawartość menu tematycznego w sposób graficzny. Mapa pozwala na zorientowanie się co do położenia danego działu menu względem pozostałych działów oraz umożliwia bezpośrednie przejście do jego zawartości poprzez kliknięcie myszką w strzałkę koło danej nazwy;
  • Redakcja - dane teleadresowe do zespołu redagującego podmiotową stronę Biuletynu Szpitala;
  • Kontakt - skrzynka podawcza, która umożliwia kontakt ze Szpitalem;
 • Baner, na którym widnieje logo szpitala, tytuł strony oraz nazwa szpitala;

Panel lewy

 • Menu lewe - stanowi menu przedmiotowe, czyli wykaz kategorii tematycznych, w które są zestawione informacje publiczne udostępniane w BIP. Wybór danego pola menu poprzez klikniecie myszką w jego nazwę, spowoduje wyświetlenie zawartości tego działu w polu publikacji treści;

Panel prawy

 • Pole publikacji terści - prawa, największa część strony Biuletynu. W polu tym zostają wyświetlane treści zawarte w poszczególnych działach BIP;

Na każdej podstronie Biuletynu znajduje się stopka z informacją:

 • Tożsamość osoby, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji;
 • Data wytworzenia informacji;
 • Tożsamość osoby (redaktora), która wprowadziła informację do BIP;
 • Data wprowadzenia informacji;
 • Tożsamość osoby (redaktora), która zmodyfikowała informację;
 • Data modyfikacji treści

 

Stopka

 • Logo Biuletynu - po naciśnięciu przeniesie nas na stronę główną BIP, prowadzoną przez Ministra właściwego ds. infromatyzacji;

 

Wytworzył: Tomasz Bryjak (29 sierpnia 2013, 14:00)
Wprowadził: Grzegorz Szuszczyński (24 września 2018, 10:00)
Zmodyfikował: ---

Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 roku w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz. U. Nr 206, poz. 1216) 105. Kresowy SzWzP SP ZOZ uruchomił Elektroniczną Skrzynkę Podawczą na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej ePUAP:

http://epuap.gov.pl/

W celu złożenia pisma w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej konieczne jest posiadanie bezpłatnego konta na platformie ePUAP. Przekazanie dokumentu następuje poprzez wypełnienie formularza udostępnionego na platformie ePUAP.

Wymogi dla dokumentów elektronicznych:

 1. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym ePUAP.
 2. Maksymalny rozmiar dokumentu elektronicznego wraz z załącznikami możliwy do doręczenia za pomocą Elektronicznej Skrzynki Podawczej wynosi 10 MB.
 3. Pisma wnoszone za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej sporządzane są w formacie XML na podstawie ogólnego wzoru dokumentu elektronicznego umieszczonego w centralnym repozytorium wzorów dokumentów elektronicznych.

Formaty danych, w jakich zapisuje się załączniki dodawane do pism (załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. (Dz. U. Nr 206, poz. 1216):

 • .doc -sformatowany tekst lub sformatowany tekst z grafiką,
 • .docx - sformatowany tekst lub sformatowany tekst z grafiką,
 • .gif - grafika rastrowa,
 • .jpg (.jpeg) - grafika rastrowa,
 • .ods - arkusz kalkulacyjny,
 • .odt - sformatowany tekst lub sformatowany tekst z grafiką,
 • .pdf - sformatowany tekst lub sformatowany tekst z grafiką,
 • .png - grafika rastrowa,
 • .rtf - sformatowany tekst,
 • .svg - grafika wektorowa,
 • .tif (.tiff) - grafika rastrowa,
 • .txt - niesformatowany tekst,
 • .xls - arkusz kalkulacyjny,
 • .xlsx - arkusz kalkulacyjny,
 • .xml - sformatowany tekst.

Dokument w wersji elektronicznej może zostać doręczony na następujących informatycznych nośnikach danych:

 • Płyta CD/DVD,
 • Pamięć USB.

Uwaga:

 • dokument elektroniczny doręczany na informatycznym nośniku danych jest przekazywany odbiorcy wraz z tym nośnikiem,
 • nośnik musi być trwale oznakowany w sposób umożliwiający jego jednoznaczną identyfikację,
 • jeżeli zachodzi potrzeba przekazania więcej niż jednego pliku, pliki należy umieścić spakowane w jednym pliku (zip).

Doręczenie dokumentu elektronicznego na informatycznym nośniku danych zostanie potwierdzone dokumentem w postaci papierowej sporządzonym przez pracownika Szpitala.

Pisma skierowane na adres poczty elektronicznej Szpitala (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub dowolny inny adres w domenie 105szpital.pl) traktuje się jako przesyłki złożone w trybie niewymagającym potwierdzenia wniesienia podania, w szczególności takiego, o którym mowa w art. 63 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.

Maksymalny rozmiar dokumentu elektronicznego wraz z załącznikami możliwy do przesłania pocztą elektroniczną wynosi 10 MB.

Dokumenty w formie elektroczninej lub papierowej można dostarczać w siedzibie głównej 105. Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ do Kancelarii Ogólnej, bud. nr 12 - I piętro, a w przypadku filii do sekretariatu danej filii.

 

 

 

Wytworzył: Tomasz Bryjak (29 sierpnia 2013, 14:00)
Wprowadził: Grzegorz Szuszczyński (24 września 2018, 10:00)
Zmodyfikował: Bartosz Podstawa (05 grudnia 2018, 12:12)