Karta praw i obowiązków pacjenta 105. Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnią Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej zw. dalej Kartą Praw i Obowiązków Pacjenta
 1. Karta Praw i Obowiązków Pacjenta została stworzona na podstawie:
 2. Konstytucji z dnia 2 kwietnia 1997r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483)
 3. Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U.2009 r., Nr 52, poz. 417, ze zmianami)
 4. Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2011 r., Nr 112, poz. 654)
 5. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2004 r., Nr 210, poz.2135, ze zmianami)
 6. Ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodzie lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. 1997 r., Nr 28, poz. 152, ze zmianami)
 7. Ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. 2011 r., Nr 174, poz. 1039)
 8. Ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dz. U. 2005 r., Nr 169, poz. 1411, ze zmianami)
 9. Ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. 2008 r., Nr 45, poz. 217, ze zmianami)
 10. Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej (Dz. U. 2004 r., Nr 144, poz. 1529, ze zmianami)
 11. Ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. 2009r., nr 219, poz. 1708)
 12. Ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. 2011 r., Nr 174, poz. 1038)
 13. Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. z 2019 r. poz. 1781)

oraz:

 1. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. 2010 r., Nr 252, poz. 1697)
 2. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. 2008 r., Nr 81, poz. 484)
 3. Regulaminu Organizacyjnego 105. Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ.

Karta Praw i Obowiązków Pacjenta dostępna jest na każdym Oddziale w dyżurce pielęgniarskiej.
Izbie Przyjęć, w Rejestracji do Poradni Szpitalnych, Pracowniach Diagnostycznych i udostępniana pacjentowi na życzenie. Pacjent potwierdza fakt zapoznania się z Skróconą Kartą Praw i Obowiązków Pacjenta podpisaniem stosownego oświadczenia.

Prawa pacjenta
 1. Prawo do ochrony zdrowia (art. 68 ust. 1 Konstytucji RP).
 2. Prawo do świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej, opartej na dostępnych metodach i środkach zapobiegania, rozpoznawania i leczenia chorób, wykonywanych przez lekarzy, pielęgniarki, położne, diagnostów laboratoryjnych z należytą starannością i zgodnie z zasadami etyki zawodowej, a w sytuacji ograniczonych możliwości udzielenia odpowiednich świadczeń - do korzystania z rzetelnej, opartej na kryteriach medycznych jawnej procedury ustalającej kolejność dostępu do świadczeń (art. 6 ust. 1 i 2 i art. 8 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta; art. 4 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty; art. 11 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej; art. 21 ustawy o diagnostyce laboratoryjnej).
 3. Prawo do natychmiastowej pomocy medycznej w podmiocie leczniczym ze względu na zagrożenie zdrowia lub życia pacjenta (art. 7 ust. 1 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta; art. 15 ustawy o działalności leczniczej).
 4. Prawo do uzyskania od lekarza informacji o realnej możliwości uzyskania świadczenia zdrowotnego u innego lekarza lub w podmiocie udzielającym świadczeń zdrowotnych, jeżeli lekarz odmówił udzielenia świadczenia (art. 10 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta; art. 38 ust. 2 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty).
 5. Prawo do dostępu do informacji o prawach pacjenta w podmiocie leczniczym. Pielęgniarka ma obowiązek poinformować pacjenta o jego prawach i stanie zdrowia, w zakresie koniecznym do sprawowania opieki pielęgnacyjnej (art. 11 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta; art. 16 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej).
 6. Prawo do informacji o rodzaju i zakresie świadczeń zdrowotnych udzielanych przez podmiot leczniczy na podstawie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z Narodowym Funduszem Zdrowia (art. 12 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta).
 7. Prawo do uzyskania przystępnej informacji od lekarza o: swoim stanie zdrowia, rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych, leczniczych, dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania albo zaniechania, wynikach leczenia, rokowaniu. Lekarz może być zwolniony z tego obowiązku wyłącznie na żądanie pacjenta. Lekarz może udzielać powyższych informacji, innym osobom tylko za zgodą pacjenta (art. 9 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta; art. 31 ust. 1 - 3 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty).
 8. Prawo do wyrażania zgody lub odmowy takiej zgody na przeprowadzenie badania lub udzielenia innych świadczeń zdrowotnych, po uzyskania od lekarza odpowiedniej informacji. Jeżeli obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, zgoda pacjenta lub odmowa takiej zgody może być wyrażona ustnie albo nawet poprzez takie jego zachowanie, które w sposób niebudzący wątpliwości wskazuje na wolę poddania się proponowanym przez lekarza czynnościom medycznym albo brak takiej woli (art. 16 i 17 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta; art. 32 ust. 1 i 7 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty).
 9. Prawo do wyrażenia w formie pisemnej zgody na zabieg operacyjny albo na zastosowanie metody leczenia lub diagnostyki stwarzającej podwyższone ryzyko dla pacjenta po udzieleniu o przebiegu i ryzyku zabiegu oraz dalszym rokowaniu (art. 18 ust. 1 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta; art. 34 ust. 1 i 2 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty).
 10. Prawo do wyrażenia w formie pisemnej zgody (a w przypadku niemożności wyrażenia zgody w powyższej formie, za równoważne uważa się wyrażenie zgody ustnie złożonej w obecności dwóch świadków) na uczestnictwo w eksperymencie medycznym po uprzednim uzyskaniu informacji: o celach, sposobach i warunkach przeprowadzenia przedmiotowego eksperymentu, spodziewanych korzyściach leczniczych lub poznawczych, ryzyku oraz o możliwości odstąpienia od udziału w eksperymencie, w każdym jego stadium. W przypadku gdyby natychmiastowe przerwanie eksperymentu mogło spowodować niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia jego uczestnika, lekarz obowiązany jest go o tym poinformować (art. 24 i art. 25 ust.1 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty).
 11. Prawo do wyrażenia dobrowolnie świadomej zgody w formie pisemnej na uczestnictwo w badaniu klinicznym (a w przypadku niemożności wyrażenia zgody w powyższej formie, za równoważne uważa się wyrażenie zgody ustnie złożonej w obecności, co najmniej dwóch świadków), po wcześniejszym przekazaniu informacji dotyczących istoty, znaczenia, skutków i ryzyka związanego z badaniem klinicznym. Uczestnik badania klinicznego może w każdej chwili bez szkody dla siebie wycofać się z badania klinicznego (art. 37 b ust. 2 pkt 2, art. 37 f ustawy prawo farmaceutyczne).
 12. Prawo do wyrażenia sprzeciwu na pobranie po śmierci komórek, tkanek i narządów oraz cofnięcia tego sprzeciwu w każdym czasie (art. 5 i art. 6 ustawy z o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów).
 13. Prawo do wskazania osoby lub instytucji, którą podmiot leczniczy obowiązany jest niezwłocznie powiadomić w razie pogorszenia się stanu zdrowia pacjenta powodującego zagrożenie życia lub w razie śmierci pacjenta (art. 28 ustawy o działalności leczniczej).
 14. Prawo do wyrażenia sprzeciwu na wykonanie sekcji zwłok w podmiocie leczniczym z wyjątkami przewidzianymi w przepisach prawa (art. 31 ustawy o działalności leczniczej).
 15. Prawo do dostępu do dokumentacji medycznej na wniosek pacjenta, jego przedstawiciela ustawowego lub osoby przez niego upoważnionej, a w razie śmierci - osoby przez pacjenta upoważnionej do uzyskania dokumentacji w przypadku jego zgonu w formie m.in.: wglądu w zakładzie opieki zdrowotnej lub poprzez odpłatne sporządzenie jej wyciągów, odpisów, kopii (art. 23 ust.1, art. 26 ust.1 i 2, art. 27 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta).
 16. Prawo do dostępu do dokumentacji medycznej i ochrony danych zawartych w dokumentacji medycznej oraz innych informacji związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych ( art. 23 ust. 2 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta; art. 27 ustawy o ochronie danych osobowych).
 17. Prawo do zachowania w tajemnicy informacji związanych z pacjentem uzyskanych przez personel medyczny w związku z wykonywaniem zawodu z uwzględnieniem wyjątków przewidzianych w przepisach prawa ( art. 13, art. 14 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta; art.40 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty; art. 17 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej; art. 29 ustawy o diagnostyce laboratoryjnej).
 18. Prawo do kontaktu osobistego, telefonicznego lub korespondencyjnego z osobami z zewnątrz w zakładach opieki zdrowotnej oraz prawo do odmowy takiego kontaktu (art. 33 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta).
 19. Prawo do dodatkowej opieki pielęgnacyjnej sprawowanej przez osobę bliską lub inną osobę wskazaną przez pacjenta w zakładach opieki zdrowotnej (art. 34 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta).
 20. Prawo do opieki duszpasterskiej w zakładach opieki zdrowotnej (art. 36 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta).
 21. Prawo do kontaktu pacjenta z duchownym jego wyznania w sytuacji pogorszenia się stanu zdrowia lub zagrożenia życia (art. 37 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta).
 22. Prawo do intymności i poszanowania godności osobistej w czasie udzielania świadczeń zdrowotnych (art. 20 ust. 1 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta; art. 36 ust. 1ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty).
 23. Prawo do przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą dla osób wymagających całodobowych lub całodziennych świadczeń zdrowotnych (art. 39 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta).
 24. Prawo do otrzymania od farmaceuty w przypadku nagłego zagrożenia zdrowia lub życia bez recepty lekarskiej produktu leczniczego zastrzeżonego do wydawania na receptę w najmniejszym terapeutycznym opakowaniu z wyłączeniem środków odurzających, substancji psychotropowych i prekursorów grupy I-R (art. 96 ust. 2 ustawy prawo farmaceutyczne).
 25. Prawo do złożenia skargi na lekarza i lekarza dentystę do rzecznika odpowiedzialności zawodowej przy właściwej izbie lekarskiej w przypadku podejrzenia postępowania sprzecznego z zasadami etyki i zawodowej oraz za naruszenie przepisów o wykonywaniu zawodu lekarza (art. 53 ustawy o izbach lekarskich).
 26. Prawo do złożenia skargi na pielęgniarkę do rzecznika odpowiedzialności zawodowej przy właściwej izbie pielęgniarek i położnych w przypadku podejrzenia postępowania sprzecznego z zasadami etyki zawodowej oraz za zawinione naruszenie przepisów dotyczących wykonywania zawodu pielęgniarki i położnej (art. 36.1 ustawy o samorządzie pielęgniarek i położnych).
 27. Prawo do złożenia skargi na diagnostę laboratoryjnego do rzecznika dyscyplinarnego w Krajowej Izbie Diagnostów Laboratoryjnych w przypadku podejrzenia postępowania sprzecznego z zasadami etyki zawodowej lub przepisami dotyczącymi wykonywania czynności diagnostyki laboratoryjnej (art. 56 ust. 1 ustawy o diagnostyce laboratoryjnej).
 28. Prawo wyboru świadczeniodawcy udzielającego ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych spośród tych świadczeniodawców, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z Narodowym Funduszem Zdrowia z zastrzeżeniami wynikającymi z obowiązujących przepisów prawa (art. 29 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych).
 29. Prawo do ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych finansowanych ze środków publicznych udzielanych na podstawie skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.
 30. Prawo do świadczeń rehabilitacji leczniczej u świadczeniodawcy, który zawarł umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, na podstawie skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (art. 59 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych).
 31. Prawo do zaopatrzenia w wyroby medyczne na zlecenie lekarza ubezpieczenia zdrowotnego lub felczera ubezpieczenia zdrowotnego na zasadach określonych w ustawie o refundacji. Kontynuacja zaopatrzenia w wybrane wyroby medyczne przysługuje świadczeniobiorcom także na zlecenie pielęgniarki lub położnej ubezpieczenia zdrowotnego na zasadach określonych w ustawie o refundacji (art. 40 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych).
 32. Prawo do rejestracji u świadczeniodawcy w szczególności: osobiście, przez osoby trzecie i telefonicznie (§ 13 rozporządzenia w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej).
 33. W stanie nagłym, prawo do niezwłocznego uzyskania świadczeń opieki zdrowotnej w niezbędnym zakresie również przez świadczeniodawcę, który nie zawarł umowy o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej z Narodowym Funduszem Zdrowia (art. 19 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych).
 34. Prawo do wyboru szpitala spośród szpitali, które zawarły umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z Narodowym Funduszem Zdrowia z zastrzeżeniami wynikającymi z obowiązujących przepisów prawa (art. 30 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych).
 35. Prawo przyjęcia do szpitala, który zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z Narodowym Funduszem Zdrowia, na podstawie skierowania (każdego) lekarza, lekarza dentysty lub felczera, jeżeli cel leczenia nie może być osiągnięty przez leczenie ambulatoryjne zgodnie z ustaloną w oparciu o kryteria medyczne listą oczekujących (art. 58, art. 20 - 23 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych).
 36. Prawo otrzymania świadczenia zdrowotnego bez wymaganego skierowania - w stanach nagłych (np.: wypadek, zatrucie, poród, stany zagrożenia życia albo zdrowia), w powyższym stanie także prawo do niezwłocznego uzyskania świadczeń opieki zdrowotnej w niezbędnym zakresie również od świadczeniodawcy, który nie zawarł umowy o udzielnie świadczeń opieki zdrowotnej z Narodowym Funduszem Zdrowia (art. 19 ust. 1 i 2, art. 60 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych).
 37. Prawo do wyrażenia zgody (obok zgody lekarza) na uczestnictwo innych osób poza personelem medycznym niezbędnym ze względu na rodzaj udzielanego świadczenia zdrowotnego(art. 22 ust. 2 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta).
 38. Prawo wnioskowania o zasięgnięcie przez lekarza udzielającego świadczeń zdrowotnych opinii właściwego lekarza specjalisty lub zorganizowania konsylium lekarskiego w razie wątpliwości diagnostycznych lub terapeutycznych, jeżeli wyżej wymieniony lekarz uzna to za uzasadnione w świetle wymagań wiedzy medycznej (art. 37 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty).
 39. Prawo do bezpłatnych środków farmaceutycznych i materiałów medycznych, niezbędnych do udzielania świadczeń zdrowotnych, jeżeli są one konieczne do wykonania świadczenia (art. 17 ust.1 i 2 ustawy o działalności leczniczej; art. 35 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych).
 40. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec opinii lub orzeczenia lekarskiego, jeżeli opinia lub orzeczenie mają wpływ na prawa lub obowiązki pacjenta wynikające z przepisów odrębnych (art. 31 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta).
 41. Prawo do złożenia skargi do Rzecznika Praw Pacjenta (art. 41 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta).
 42. Prawo do wniesienia roszczeń do wojewódzkiej komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych z siedzibą przy właściwym urzędzie wojewódzkim (art. 67b i 67e ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta).
 43. Prawo do wypisania ze szpitala, gdy stan zdrowia pacjenta nie wymaga dalszego leczenia w szpitalu bądź na własne żądanie - w takiej sytuacji pacjent ma prawo do informacji o możliwych następstwach zaprzestania leczenia w szpitalu. Przy wypisie pacjent ma prawo do otrzymania dwóch egzemplarzy karty informacyjnej z leczenia szpitalnego z podaniem rozpoznania w języku polskim (art. 29 ustawy o działalności leczniczej;, § 22 ust. 2, ust. 3, ust. 6 rozporządzenia w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania).
 44. Prawo do świadczeń zdrowotnych zapewniających łagodzenie bólu i innych cierpień w stanach terminalnych pacjenta (art. 20 ust. 2 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta).
 45. Prawo do umierania w spokoju i godności (art. 20 ust. 2 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta).
Skierowanie, nie jest wymagane do świadczeń:
 • ginekologa i położnika;
 • dentysty
 • dermatologa;
 • wenerologa;
 • onkologa;
 • okulisty;
 • psychiatry;
 • dla osób chorych na gruźlicę;
 • dla osób zakażonych wirusem HIV;
 • dla inwalidów wojennych i osób represjonowanych oraz kombatantów;
 • dla cywilnych niewidomych ofiar działań wojennych;
 • dla osób uzależnionych od alkoholu, środków odurzających i substancji psychotropowych - w zakresie lecznictwa odwykowego;
 • dla uprawnionego żołnierza lub pracownika, w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych
 • podczas wykonywania zadań poza granicami państwa (art. 57 ust. 1 i ust. 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych).

Pacjent ma prawo składać skargi i wnioski:

1. Jeżeli pacjent lub osoba go reprezentująca uzna, że prawa pacjenta zostały naruszone, może:

 • zwrócić się z interwencją do bezpośredniego przełożonego osoby udzielającej świadczenia, a następnie do Dyrekcji,
 • złożyć skargę do Rzecznika Praw Pacjenta,
 • zwrócić się do Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, który działa przy Okręgowej i Naczelnej Izbie Lekarskiej, a także przy Okręgowej i Naczelnej Izbie Pielęgniarek i Położnych – jeżeli naruszenie prawa dotyczyło czynności medycznej,
 • skierować sprawę do sądu – jeżeli w wyniku działania lub zaniechania szpitala naruszono dobro osobiste pacjenta lub wyrządzono mu szkodę materialną,
 • złożyć skargę do NFZ.

2. Skarga pisemna, która nie zawiera imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu osoby, która ją wniosła, nie zostanie rozpatrzona.
3. Skargi mogą być składane ustnie lub pisemnie.
4. Pacjent ma prawo żądać pisemnego potwierdzenia przyjęcia skargi.
5. Nie rozpatruje się jako skarg pism dotyczących spraw, które zostały rozstrzygnięte prawomocnym wyrokiem sądu lub ostateczną decyzją administracyjną.

Skargi można złożyć w:

Jednostce udzielającej świadczeń:

pisemnie :

 1. pisma do Dyrektora Szpitala;
 2. wpisy w Książce Skarg i Wniosków

ustnie do:

 1. Dyrektora Szpitala;
 2. Z-cy Dyrektora ds. Medycznych

W sprawie skarg i wniosków Dyrektor Szpitala przyjmuje w poniedziałek – godz. 13.00-15.00

 

Jednostkach zewnętrznych:

• Dział Skarg, Wniosków i Informacji (dawniej Rzecznik Praw Pacjenta) przy LOW NFZ w Zielonej Górze ul. Podgórna 9 b pok.301
Od poniedziałku do piątku w godzinach od 08.00-16.00
Telefony kontaktowe:
• Rzecznik Praw Pacjenta
Al. Zjednoczenia 25
01-829 Warszawa
Sekretariat:
Tel.: (22) 523 82 50 / Fax.: (22) 523 82 30
Bezpłatna infolinia czynna od pn.- pt. w godz. 9.00-21.00
Tel.: 800 190 590
Połączenia z tel. komórkowych (wg stawek operatora): (22) 833 08 85 / (22) 635 59 96
• Wojewódzka Komisja ds. Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Zielonej Górze
Lubuski Urząd Wojewódzki, Wydział Polityki Społecznej
Telefon kontaktowy: 61 854 19 31

 

Ograniczenie praw Pacjenta
 1. Ograniczenia wynikają z ustaw regulujących dane prawo i z konieczności ochrony zdrowia lub życia innych osób lub samego pacjenta.
 2. Ograniczenia w korzystaniu z praw wynikają z ustaw:
  • o wychowywaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 1982 Nr 35 poz. 230, ze zmianami)
  • o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2005 Nr 179 poz. 1485, ze zmianami)
  • o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2008 Nr 234 poz. 1570)
 3. Dyrektor 105. Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ lub upoważniony przez niego lekarz może ograniczyć korzystanie z praw pacjenta w przypadku wystąpienia zagrożenia epidemicznego lub ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne pacjentów, a w przypadku niektórych praw także ze względu na możliwości organizacyjne zakładu.
Obowiązki Pacjenta

Zgłaszając się na leczenie do Szpitala należy:

 • przedstawić dowód tożsamości (lub inny dokument ze zdjęciem),
 • złożyć osobiście lub przez osobę towarzysząca dowód stwierdzający uprawnienia do bezpłatnego korzystania ze świadczeń Szpitala albo wpłacić zaliczkę na poczet opłat szpitalnych,
 • przedstawić wystawione przez uprawnionego lekarza skierowanie na leczenie szpitalne z ustalonym przypuszczalnym rozpoznaniem, a także wyniki wykonanych uprzednio badań pomocniczych,
 • oddać towarzyszącym członkom rodziny lub przekazać za pokwitowaniem do magazynu Szpitala ubranie, bieliznę, obuwie – gdyż w przeciwnym przypadku w wyniku ich zaginięcia Szpital nie ponosi żadnej odpowiedzialności,
 • przedmioty wartościowe należące do chorego należy oddać do depozytu szpitalnego.

Pacjent zobowiązany jest:

 • pozostawać w obrębie Szpitala, chyba że opuszczenie Szpitala następuje na podstawie zlecenia lekarza ze względów leczniczych (konsultacje, zabiegi itp.),
 • stosować się do wszystkich zaleceń i wskazówek lekarzy i pielęgniarek,
 • współpracować z zespołem terapeutycznym w wykonaniu czynności przyczyniających się do przywrócenia lub utrzymania zdrowia, w porze obchodów lekarskich i w porze posiłków przebywać w swojej sali,
 • nie spożywać, bez uzgodnienia z lekarzem, artykułów spożywczych oraz napojów poza tymi, które wydaje Szpital,
 • powiadomić lekarza o posiadanych ze sobą lekach , a ich stosowanie w Szpitalu musi być bezwzględnie uzgodnione z Kierownikiem Oddziału lub upoważnionym przez niego lekarzem,
 • posiadać własne przybory do higieny osobistej,
 • przestrzegać ciszy nocnej w godzinach od 22:00 do 6:00,
 • przyczyniać się do utrzymania higieny i porządku w Szpitalu,
 • w przypadkach awaryjnych wykonywać czynności nakazane przez Dyrektora lub lekarza dyżurnego,
 • zachowywać zasady poszanowania pracowników Szpitala i innych pacjentów,
 • szanować mienie będące własnością Szpitala,
 • zadbać, aby w czasie odwiedzin, osoby odwiedzające go nie zakłócały porządku szpitalnego swoim zachowaniem, do odpowiedzialności za szkody powstałe w mieniu Szpitala z jego winy,
 • uzyskać zgodę personelu medycznego na możliwość korzystania z telefonu komórkowego w pomieszczeniach diagnostyczno-zabiegowych.

Zabrania się:

 • wnoszenia i spożywania na terenie Szpitala napojów alkoholowych, środków odurzających,
 • uprawiania gier hazardowych,
 • palenia tytoniu,
 • używania grzałek
 • manipulowania przy aparaturze medycznej, jak również instalacjach i innych urządzeniach.

Karta praw pacjenta do pobrania w formacie PDF (Kliknij)