DYREKTOR

105. Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ

ul. Domańskiego 2, 68-200 Żary

 

 

 

Status: zakończony
 

12.12.2018r.

ogłasza konkurs

 na udzielanie Świadczeń Zdrowotnych, w trybie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U.2016 poz. 1638 z późn. zm.) w 105. Kresowym Szpitalu Wojskowym z Przychodnią SP ZOZ w Żarach.

Nazwa pliku
Pliki
Ogłoszenie

Załączniki

Format ZIP: POBIERZ
Wynik

 


Status: w trakcie
 

27.11.2018r.

ogłasza konkurs

 na udzielanie pacjentom świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów lub lekarzy w trakcie  szkolenia specjalistycznego według profilu oddziału lub poradni.

 

Nazwa pliku
Pliki
Ogłoszenie

Załączniki

Format ZIP: POBIERZ

 


Status: zakończony
 

16.10.2018r.

ogłasza konkurs

 na udzielanie całodobowych specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie medycyny ratunkowej w SOR oraz przeprowadzenia konkursu ofert na wykonanie świadczeń zdrowotnych w przedmiotowym zakresie.

 

Nazwa pliku
Pliki
Ogłoszenie

Załączniki

Format ZIP: POBIERZ
Wynik POBIERZ

 


Status: w zakończony
 

08.10.2018r.

ogłasza konkurs

na świadczenie usług medycznych w zakresie wykonywania usług protetycznych

 

Nazwa pliku
Pliki
Ogłoszenie

Załączniki

Format ZIP: POBIERZ

Wynik POBIERZ

 


Status: zakończony
 

12.06.2018r.

ogłasza konkurs

1. W zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie specjalistycznej i całodobowe opieki lekarskiej ( w czasie godzin ordynacji oddziału oraz dyżurów lekarskich).

 

Nazwa pliku
Format pliku
pdf
doc
Ogłoszenie
Załączniki Format ZIP: POBIERZ
Wynik POBIERZ

 

 


Status: w trakcie
 

15.01.2018r.

 

ogłasza konkurs

1. W zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych w rodzaju ratownictwo medyczne w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym z Izbą Przyjęć w Żarach, Oddziale Pomocy Doraźnej w obrębie rejonu operacyjnego ( Żagań, Szprotawa, Iłowa) w zakresie pełnienia dyżurów medycznych przez ratowników medycznych, ratowników medycznych-kierowców. (zadanie Nr 1).

2. W zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych w rodzaju ratownictwo medyczne w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym z Izbą Przyjęć w Żarach, Oddziale Pomocy Doraźnej - karetka specjalistyczna w Żaganiu w zakresie pełnienia dyżurów medycznych przez lekarzy systemu. ( zadanie nr 2).

3. W zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych w rodzaju ratownictwo medyczne w Oddziale Pomocy Doraźnej w obrębie rejonu operacyjnego ( Żagań, Szprotawa, Iłowa ) w zakresie pełnienia dyżurów medycznych przez pielęgniarki. (zadanie nr 3).

4. W zakresie kierowania i zarządzania Szpitalnym Oddziałem Ratunkowym z Izbą Przyjęć przez lekarza systemu. ( zadanie nr 4).

5. W zakresie kierowania i zarządzania Oddziałem Pomocy Doraźnej przez lekarza systemu ( zadanie nr 5).

6. W zakresie kierowania i zarządzania średnim personelem medycznym Oddziału Pomocy Doraźnej przez pielęgniarkę systemu ( zadanie nr 6). 

Nazwa pliku
Format pliku
pdf
doc
Ogłoszenie
Zadanie nr 1 POBIERZ POBIERZ
Zadanie nr 2 POBIERZ POBIERZ
Zadanie nr 3 POBIERZ POBIERZ
Zadanie nr 4, 5 POBIERZ POBIERZ
Zadanie nr 6 POBIERZ POBIERZ
Zmiana Terminu POBIERZ POBIERZ
Wynik zad. nr 1 POBIERZ POBIERZ
Wynik zad. nr 1 uzupełnienie POBIERZ POBIERZ
Wynik zad. nr 2
- -
Wynik zad. nr 3
POBIERZ POBIERZ
Wynik zad. nr 4
POBIERZ POBIERZ
Wynik zad. nr 5
POBIERZ POBIERZ
Wynik zad. nr 6
POBIERZ POBIERZ

  


Status: w trakcie
 

01.12.2017r.

OGŁASZA KONKURS OFERT z dnia 01.12.2017 r.

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
(t. j. Dz. U. 2013. poz. 217 z późn. zm. )

A. Specjalistyczna i całodobowe świadczenia zdrowotne ( w czasie godzin ordynacji oddziału oraz dyżurów lekarskich)

1) Oddział Kardiologii . Oddział Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego – 6 lekarzy
2) Oddział Otolaryngologii z Pododdziałem Okulistycznym -3 lekarzy
3) Oddział Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Gastroenterologicznym , Reumatologicznym, Chorób Metabolicznych - 6 lekarzy
4) Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu z Poddziałem Chirurgii Ogólnej - 6 lekarzy
5) Oddział Dermatologiczny 3 lekarzy
6) Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii w filii w Żaganiu - 3 lekarzy
7) Oddział Neurologiczny, Oddział Udarowy z Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej - 7 lekarzy
- 2 fizjoterapeutów
- 1 logopeda
- 1 psycholog
8) Oddział Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Chirurgii Onkologicznej i Urologii w filii Żagań - 6 lekarzy
9) Oddział Pulmonologiczny z Pododdziałem Chorób Wewnętrznych w filii Żagań - 6 lekarzy
B. Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna w Żarach
1) Poradnia chirurgiczna 2 lekarzy
2) Poradnia chirurgii urazowo – ortopedycznej 3 lekarzy
3) Poradnia dermatologiczna 2 lekarzy
4) Poradnia endokrynologiczna 3 lekarzy
5) Poradnia gastroenterologiczna 2 lekarzy
6) Poradnia diabetologiczna 1 lekarz
7) Poradnia kardiologiczna 3 lekarzy
8) Poradnia laryngologiczna 2 lekarzy
9) Poradnia neurologiczna 3 lekarzy
10) Poradnia okulistyczna - 2 lekarzy
11) Poradnia pulmonologiczna 2 lekarzy
12) Poradnia reumatologiczna 1 lekarz
13) Poradnia urologiczna 2 lekarzy
14) Pracownia diagnostyki obrazowej 4 lekarzy
15) Zakład Medycyny Nuklearnej 1 lekarz
16) Pracownia Medycyny Nuklearnej 1 lekarz

Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna w filii Żagań

1) Poradnia alergologiczna 2 lekarzy
2) Poradnia chirurgiczna 2 lekarzy
3) Poradnia chirurgii urazowo – ortopedycznej 2 lekarzy
4) Poradnia chirurgii onkologicznej 1 lekarz
5) Poradnia dermatologiczna 1 lekarz
6) Poradnia endokrynologiczna 1 lekarz
7) Poradnia gastroenterologiczna 2 lekarzy
8) Poradnia diabetologiczna 1 lekarz
9) Poradnia kardiologiczna 3 lekarzy
10) Poradnia laryngologiczna 1 lekarz
11) Poradnia neurologiczna 2 lekarzy
12) Poradnia gruźlicy i chorób płuc 4 lekarzy
13) Poradnia urologiczna 3 lekarzy
14) Pracownia diagnostyki obrazowej 2 lekarzy

C. Świadczenia zdrowotne udzielane dla potrzeb ambulatorium i oddziałów szpitalnych w zakresie konsultacji, badań oraz zabiegów okulistycznych z dziedziny:
1) Chirurgii klatki piersiowej w oddziale pulmonologii i innych oddziałów szpitalnych - 1 lekarz
2) Onkologii Klinicznej , Radioterapii – 2 lekarz
3) Zabiegi okulistyczne przedniego i tylnego odcinka gałki ocznej oraz zabiegów AMD- 3 lekarzy
4) Medycyny Pracy – 1 lekarz
5) Okulista ( w zakresie badań dla potrzeb Medycyny Pracy, Wojskowych Komisji Lekarskich ) – 1 lekarz

D. Podstawowa Opieka Zdrowotna:
1) Poradnia podstawowej opieki zdrowotnej dla dorosłych w Żarach – 4 lekarzy
2) Poradnia podstawowej opieki zdrowotnej dla dorosłych w filii Świętoszów, Osiecznica i Parowa – 2 lekarzy
3) Poradnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej dla dzieci w Żarach oraz filii Świętoszów, Osiecznica – 2 lekarzy
E. Stomatologia
1) Stomatologia ogólnozachowawcza - 3 lekarz
2) Ortodoncja - 3 lekarz
3) Chirurgia stomatologiczna - 3 lekarz
F. Nocnej, świątecznej, ambulatoryjnej i wyjazdowej opiece lekarskiej – 16 lekarzy
G. Transport sanitarny pacjentów do miejsca zamieszkania( przy określonych jednostkach chorobowych, na wniosek lekarza prowadzącego po uzgodnieniu z Dyrektorem Szpitala ) do innej placówki służby zdrowia – 7 lekarzy
1. Termin rozpoczęcia i czas trwania umowy od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2020 r. z możliwością anektowania umowy do 30.06.2021 r.
2. Oferenci posiadający specjalizację z zakresu : medycyny ratunkowej, chorób wewnętrznych, intensywnej terapii i anestezjologii, chirurgii ogólnej, ortopedii i traumatologii narządu ruchu , pediatrii lub lekarza ,który ukończył co najmniej drugi rok specjalizacji w dziedzinach wyżej wymienionych zobowiązani będą do udzielania świadczeń w SOR w formie dyżurów dziennych ,nocnych i świątecznych w ilości co najmniej 2 dyżurów miesięcznie po uzgodnieniu z kierownikiem/ordynatorem SOR.

3. Regulamin przeprowadzania konkursu wraz z projektem umowy i formularzem oferty po ukazania się niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej w formie papierowej zostaną udostępnione w Dziale Kadrowo – Płacowym pokój 202 lub 203 na II piętrze w budynku Polikliniki wejście II klatką schodową 105. Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnią SPZOZ w Żarach ul. Domańskiego 2 ; 68-200 Żary

4. Oferty należy składać pod rygorem odrzucenia na formularzu ofertowym, w formie pisemnej ,w zamkniętych kopertach z pieczątką oferenta, opatrzonych hasłem "Oferta na udzielenie zamówienia na świadczenie zdrowotne w zakresie ................................................................................................................”
w Dziale Kadrowo – Płacowym pokój 202 lub 203 na II piętrze w budynku Polikliniki wejście II klatką schodową 105. Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnią SPZOZ
w Żarach ul. Domańskiego 2 ; 68-200 Żary do dnia 14.12.2017r. do godz.: 10:00

5. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie 105.K SzWzP – SPZOZ w Żarach przy ul. Domańskiego 2 68-200 Żary ; w sali konferencyjnej przy sekretariacie Dyrektora na I piętrze budynku Polikliniki wejście II klatka schodowa , w dniu 14.12.2017r. o godz. 11.00

6. Rozstrzygnięcia konkursu dokona właściwa komisja konkursowa powołana Zarządzeniem Dyrektora 105.Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnia SPZOZ w Żarach .

7. Informacje o rozstrzygnięciu konkursu ogłoszenia nastąpi w ciągu 4 dni roboczych od terminu określonego dla ich otwarcia.

8. Komisja konkursowa na piśmie zawiadamia oferentów o zakończeniu konkursu i jego wyniku podając informację na stronie internetowej 105.KSzWzP- SPZOZ www.105szpital.pl oraz na tablicy ogłoszeń.
9. Oferent będzie związany złożoną ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

10. 105.Kresowy Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Żarach zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert w całości lub części oraz przedłużenia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia konkursu ofert.

11. W toku postępowania konkursowego, Oferentowi przysługuje prawo składania protestu lub odwołania dotyczących konkursu zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej Dz. U. nr 112 poz. 654).

Nazwa pliku
 
Warunki POBIERZ
Wynik  POBIERZ

 

 

 

Wytworzył: Mariola Majewska (15 stycznia 2018, 15:38)
Wprowadził: Grzegorz Szuszczyński (24 września 2018, 10:00)
Zmodyfikował: Bartosz Podstawa (04 stycznia 2019, 13:56)