I. PRAWA PACJENTA

1. Prawo Pacjenta do świadczeń zdrowotnych:

1) Pacjent ma prawo do świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej,

2) Pacjent ma prawo żądać , aby udzielający mu świadczeń zdrowotnych:

a) Lekarz zasięgnął opinii innego lekarza lub zwołał konsylium lekarskie,

b) Pielęgniarka zasięgnęła opinii innej pielęgniarki.

2. Pacjent ma prawo do natychmiastowego udzielenia świadczeń zdrowotnych ze względu na zagrożenie zdrowia lub życia.

3. Pacjent ma prawo do świadczeń zdrowotnych udzielanych z należytą starannością w warunkach odpowiadających wymaganiom fachowym i sanitarnym.

§ 2

1. Prawo Pacjenta do informacji:

1) Pacjent ma prawo do informacji o swoim stanie zdrowia,

2) Pacjent, w tym małoletni, który ukończył 16 lat, lub jego ustawowy przedstawiciel maja prawo do uzyskania od lekarza przystępnej informacji o stanie zdrowia, rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych i leczniczych, dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania albo zaniechania, wynikach leczenia oraz rokowaniu.

2. Po uzyskaniu informacji o swoim stanie zdrowia, pacjent ma prawo przedstawić lekarzowi swoje zdanie w tym zakresie.

§3

1. Prawo Pacjenta do tajemnicy informacji z nim związanych:

1) Pacjent ma prawo do zachowania w tajemnicy przez osoby wykonujące zawód medyczny, w tym udzielające mu świadczeń zdrowotnych informacji z nim związanych, a uzyskanych w związku z wykonywaniem zawodu medycznego,

2) Osoby wykonujące zawód medyczny, udzielające świadczeń zdrowotnych są związane tajemnicą również po śmierci pacjenta.

§ 4

1. Prawo pacjenta do wyrażenia zgody na udzielanie świadczeń zdrowotnych:

1) Pacjent ma prawo do wyrażenia zgody na udzielenie określonych świadczeń zdrowotnych lub do odmowy takiej zgody,

2) Pacjent w tym małoletni, który ukończył 16 lat, ma prawo do wyrażenia zgody na przeprowadzenie badania lub udzielenie innych świadczeń zdrowotnych przez lekarza,

3) Przedstawiciel ustawowy pacjenta małoletniego, całkowicie ubezwłasnowolnionego lub niezdolnego do świadomego wyrażenia zgody ma prawo do wyrażenia zgody. W przypadku braku przedstawiciela ustawowego prawo to w odniesieniu do badania może wykonać opiekun faktyczny,

4) Pacjent małoletni, który ukończył 16 lat, osoba ubezwłasnowolniona albo pacjent chory psychicznie lub upośledzony umysłowo, lecz dysponujący dostatecznym rozpoznaniem ma prawo do wyrażenia sprzeciwu, co do udzielania świadczenia zdrowotnego pomimo zgody przedstawiciela ustawowego lub opiekuna faktycznego,

5) Zgoda oraz sprzeciw mogą być wyrażone ustnie albo poprzez takie zachowanie, które w sposób niebudzący wątpliwości wskazuje na wolę poddania się proponowanym przez lekarza czynnościom albo na brak takiej woli,

6) W przypadku zabiegu operacyjnego albo zastosowania metody leczenia lub diagnostyki stwarzających podwyższone ryzyko dla pacjenta zgodę wyraża się w formie pisemnej.  

§5

1. Prawo do poszanowania intymności i godności pacjenta:

1) Pacjent ma prawo do poszanowania intymności i godności w czasie udzielania mu świadczeń zdrowotnych,

2) Przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych może być obecna osoba bliska pacjenta,

3) Prawo do poszanowania godności pacjenta obejmuje także prawo do umierania w spokoju i godności,

4) Pacjent znajdujący się w stanie terminalnym ma prawo do świadczeń zdrowotnych zapewniających łagodzenie bólu i innych cierpień.

§ 6

1. Prawo pacjenta do dokumentacji medycznej:

1) Pacjent ma prawo do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń medycznych,

2) Szpital udostępnia dokumentację medyczną pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta. Po śmierci pacjenta dokumentacja medyczna jest udostępniana osobie upoważnionej przez pacjenta za życia lub osobie, która w chwili zgonu pacjenta była jego przedstawicielem ustawowym. Dokumentacja medyczna jest udostępniana także osobie bliskiej, chyba że udostepnieniu sprzeciwi się inna osoba bliska lub sprzeciwił się temu pacjent za życia.

§ 7

1. Prawo pacjenta do zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza:

1) Pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy mogą wnieść sprzeciw wobec opinii albo orzeczenia lekarza, jeżeli opinia albo orzeczenie ma wpływ na prawa lub obowiązki pacjenta wynikające z przepisów prawa,

2) Sprzeciw wnosi się do Komisji Lekarskiej działającej przy rzeczniku Praw Pacjenta, za pośrednictwem Rzecznika Praw Pacjenta, w terminie 30 dni od dnia wydania opinii albo orzeczenia przez lekarza orzekającego o stanie zdrowia pacjenta. Sprzeciw wymaga uzasadnienia.

§ 8

1. Prawo pacjenta do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego:

1) Pacjent ma prawo do dodatkowej opieki pielęgnacyjnej,

2) Pacjent ma prawo do kontaktu osobistego, telefonicznego lub korespondencyjnego z innymi osobami.

§9

1. Pacjent ma prawo do opieki duszpasterskiej.

2. Pacjent ma prawo do przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie.

3. Pacjent ma prawo do ochrony danych osobowych tj.:

1)  Prawo dostępu do treści swoich danych,

2) Prawo do ich sprostowania, wniesienia sprzeciwu, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,

3) Prawo do przenoszenia danych lub prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

II. OBOWIĄZKI PACJENTA

§ 10

1. Pacjent ma obowiązek posiadania stosownego dokumentu potwierdzającego tożsamość.

2. Pacjent ubiegający się o świadczenie zdrowotne finansowane ze środków publicznych, obowiązany jest przedstawić skierowanie od lekarza (nie dotyczy przyjęć w trybie nagłym).

3. Przy odbiorze wyników badań Pacjent obowiązany jest okazać dowód tożsamości.

§11

Stosownie do udzielanych świadczeń zdrowotnych, w szczególności zabiegów operacyjnych, przed zabiegiem Pacjent powinien odbyć konsultacje kwalifikacyjne, a także zaleca się aby przedstawił dokumentację medyczną zawierającą np. wyniki odpowiednich badań, wykonanie szczepień ochronnych.

§12

Pacjent zobowiązany jest do udzielania w trakcie wywiadu lekarskiego lub pielęgniarskiego pełnej i prawdziwej informacji o jego stanie zdrowia i przebiegu dotychczasowego leczenia. Pacjent jest obowiązany do poinformowania lekarza prowadzącego o stale przyjmowanych lekach (w tym o lekach niezwiązanych z jednostką chorobową, która jest przyczyną hospitalizacji).

§13

1. Pacjentowi nie wolno wnosić na teren Szpitala broni i innych narzędzi i urządzeń, których używanie może zagrażać życiu lub zdrowiu.

2. Pacjentowi nie wolno wprowadzać na teren Szpitala zwierząt. Nie dotyczy to Pacjenta niewidomego lub niedowidzącego z psem przewodnikiem, pies powinien być na smyczy i w kagańcu.

§14

1. Pacjent przebywający na terenie Szpitala powinien:

1) Zachowywać się kulturalnie i nie zakłócać spokoju innym pacjentom lub personelowi Szpitala,

2) Odnosić się z szacunkiem i życzliwością do innych pacjentów i personelu Szpitala,

3) Stosować się do wskazówek i zaleceń personelu Szpitala,

4) Stosować się do zakazu wchodzenia do części Szpitala innej niż przeznaczona do ogólnego użytku pacjentów. Pacjentowi nie wolno korzystać z przejść służbowych dla personelu,

5) Stosować się do przepisów o bezpieczeństwie pożarowym,

6) Przestrzegać przepisów o zakazie palenia wyrobów tytoniowych, epapierosów, używania otwartego ognia, spożywania alkoholu, środków odurzających, substancji psychotropowych.

§15

Pacjentowi przebywającemu na terenie Szpitala nie wolno świadomie niszczyć i dewastować majątku Szpitala. W szczególności Pacjent obowiązany jest nie usuwać i nie niszczyć aparatury medycznej i innych przedmiotów ruchomych znajdujących się na terenie Szpitala.

§16

1. Pacjent przebywający na oddziale szpitalnym powinien ponadto:

1) Przestrzegać rozkładu dnia podczas pobytu na oddziale,

2) Przestrzegać ciszy nocnej w godzinach do 22.00 do 6.00,

3) Zgłaszać pielęgniarce lub lekarzowi każdorazowe oddalenie się z oddziału, podając orientacyjny czas planowanej nieobecności,

4)  Korzystanie z telefonów komórkowych powinno się odbywać w sposób niestwarzający uciążliwości dla innych pacjentów. Używanie telefonów komórkowych w pomieszczeniach diagnostyczno – zabiegowych może odbywać się za zgodą personelu medycznego,

5)  Nagrywanie wizerunku (dźwięku i obrazu) innych pacjentów oraz personelu Szpitala, w tym w szczególności w czasie czynności medycznych oraz rozpowszechnianie nagrań bez wyraźnej zgody w/w osób może stanowić naruszenie prawa.

§17

Zgodnie z ustawą o działalności leczniczej Pacjent może zostać natychmiast wypisany ze Szpitala, jeżeli rażąco narusza porządek lub przebieg procesu udzielania świadczeń, a nie zachodzi obawa, że odmowa lub zaprzestanie udzielania świadczeń zdrowotnych może spowodować bezpośrednie niebezpieczeństwo dla jego życia lub zdrowia albo życia lub zdrowia innych osób.

§18

Powyższe obowiązki odnoszą się także do osób trzecich przebywających na terenie Szpitala, przedstawicieli Pacjenta, osób sprawujących nad nim faktyczną opiekę oraz osób towarzyszących Pacjentowi.

Wyk. mgr D. Lidtke