§1

1. Każdy pacjent przebywający w Szpitalu, bez względu na wiek, może skorzystać z prawa do dodatkowej opieki pielęgnacyjnej.

2. Krewni lub osoby wskazane przez pacjenta mają prawo do dodatkowej opieki pielęgnacyjnej nad chorym w zakresie zgodnym z przyjętymi w Szpitalu zasadami.

3. W sytuacji gdy pacjent nie jest w stanie wyrazić swojej woli i nie posiada przedstawiciela ustawowego, dopuszcza się do sprawowania dodatkowej opieki nad nim przez osobę najbliższą.

4. Dodatkowa opieka pielęgnacyjna może być sprawowana pod warunkiem niezakłócania prawidłowego procesu udzielania świadczeń medycznych oraz spokoju i intymności innych pacjentów.

5. Dodatkową opiekę pielęgnacyjną, jednoczasowo, może sprawować jedna osoba.

6. Dostęp do dodatkowej opieki pielęgnacyjnej może być ograniczony w określonych sytuacjach epidemiologicznych.

7. Korzystanie pacjenta z prawa do dodatkowej opieki pielęgnacyjnej nie zwalnia personelu medycznego z opieki nad chorym.

§2

1. Przez dodatkową opiekę pielęgnacyjną rozumie się opiekę, która nie polega na udzielaniu pacjentowi świadczeń zdrowotnych.

2. Zakres dodatkowej opieki pielęgnacyjnej polega na:

1)      Zaspakajaniu potrzeb emocjonalnych tj. wspieraniu, rozmowie, przytulaniu,

2)      Pomocy w utrzymaniu higieny osobistej – wykonywaniu toalety ciała, pielęgnacji włosów, higieny intymnej, higieny jamy ustnej, goleniu, pielęgnacji skóry i paznokci,

3)      Pomocy w zmianie bielizny osobistej, ubieraniu się i rozbieraniu pacjentów,

4)      Zmianie pozycji ciała, pomocy przy siadaniu, wstawaniu z łóżka,

5)      Pomocy przy chodzeniu, wożeniu w wózku inwalidzkim,

6)      Podawaniu napojów, karmieniu – za zgodą personelu medycznego, lub pomocy przy tych czynnościach,

7)      Pomocy w zaspakajaniu potrzeb fizjologicznych.

3. Osoba sprawująca dodatkową opiekę pielęgniarską   ma możliwość , za zgodą lekarza lub pielęgniarki:

1)      Obecności przy wizycie lekarskiej swojego podopiecznego,

2)      Współuczestniczenia w procesie diagnostyki, leczenia, pielęgnacji, rehabilitacji, promocji zdrowia w zakresie wskazanym przez personel medyczny,

3)      Uczestniczenia w badaniach diagnostycznych (za wyjątkiem sytuacji epidemiologicznych , narażenia na promieniowanie jonizujące itp.).

4. Rodzaj i zakres dodatkowej opieki pielęgnacyjnej nad pacjentem określany jest przez lekarza prowadzącego i pielęgniarkę, indywidualnie dla każdego pacjenta.

5. Osoba sprawująca dodatkową opiekę nad pacjentem nie może żądać od Szpitala wynagrodzenia z tego tytułu.

§3

1. Opieki nie mogą sprawować osoby:

1)      Nietrzeźwe,

2)      Chore (z objawami infekcji),

3)      Nieprzestrzegające zasad higieny,

4)      Nieprzestrzegającego zasad i regulaminu obowiązującego na terenie Szpitala.

2. Osobie sprawującej dodatkową opiekę nad chorym nie wolno samowolnie stosować środków i zabiegów leczniczych, podawać leków, dokonywać zmian w diecie i zaleceniach lekarza/pielęgniarki.

3. Za szkody powstałe z winy osób sprawujących dodatkową opiekę pielęgnacyjną nad pacjentem odpowiedzialność materialną ponoszą odpowiednio te osoby.

§4

Sprawowanie dodatkowej opieki pielęgnacyjnej w każdej postaci, w przypadku pacjenta przebywającego w Oddziale Intensywnej Opieki Medycznej i Anestezjologii wymaga zgody personelu medycznego.