§ 1

1. Osoba w stanie terminalnym – określenie obejmuje pacjenta w dwóch sytuacjach życiowych:

1) Nieuleczalnie chorego, co do którego wiadomo z pewnym wyprzedzeniem o zbliżającej się chwili śmierci,

2) Pacjenta, który nagle znalazł się w sytuacji „ końcowej fazy życia”.

§ 2

1. Celem opieki nad pacjentem w stanie terminalnym jest osiągnięcie i utrzymanie jak najlepszej, możliwej do uzyskania jakości życia, poprzez uśmierzenie dokuczliwych objawów, zaspakajanie potrzeb fizycznych, psychicznych, socjalnych i duchowych oraz towarzyszenie choremu w trudnych momentach.

2. Rodzina ma prawo przebywać z pacjentem w stanie terminalnym całodobowo.

3. Szpital w miarę możliwości zapewnia pacjentowi w stanie terminalnym osobną salę dla zapewnienia atmosfery spokoju i prywatności oraz dla ułatwienia kontaktu z bliskimi, duchownym lub psychologiem.

4. W razie braku osobnej sali niezbędne jest wydzielenie części sali dla pacjenta w stanie terminalnym i odizolowanie jej parawanami przyłóżkowymi – aby zapewnić pacjentowi minimum intymności i prywatności.

 § 3

1. Opieka nad pacjentem w stanie terminalnym powinna mieć charakter holistyczny oraz zindywidualizowany i być sprawowana przez interdyscyplinarny zespół. Do zadań powyższego zespołu należy leczenie bólu, duszności i innych przykrych objawów, łagodzenie lęku, przeciwdziałanie osamotnieniu, izolacji oraz zapewnienie wsparcia duchowego.

2. Szpital umożliwia opiekę psychologiczną nad chorym oraz jego bliskimi.

3. Personel medyczny sprawuje opiekę pielęgniarską ze szczególną starannością, z zachowaniem zasad etyki zawodowej, zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami i aktualną wiedzą medyczną w szczególności poprzez:

1) Zapewnienie komfortu fizycznego i właściwej pozycji w łóżku,

2) Codzienną troskliwą pielęgnację,

3) Zapobieganie odleżynom, stosowanie udogodnień oraz medykamentów do tego przeznaczonych,

4) Utrzymanie higieny ciała,

5) Zapewnienie warunków do spokojnego odpoczynku oraz snu.,

6) Udzielenie pomocy rodzinie osób chorych terminalnie w pełnieniu opieki nad pacjentem.

4. Zabiegi i czynności pielęgnacyjne wykonywane są z poszanowaniem intymności   i godności pacjenta.

5. W przypadku wystąpienia dolegliwości bólowych należy wdrożyć konieczne postępowanie przeciwbólowe.

 § 4

1. Personel oddziału tworzy atmosferę spokoju i opanowania, oraz wykazuje empatię i wyrozumiałość wobec chorego i jego opiekunów w szczególności poprzez:

1) Zapewnienie kontaktu z lekarzem w razie potrzeby,

2) Okazywanie wrażliwości podczas wykonywania wszystkich czynności,

3) Poszanowanie odrębności kulturowej i wyznaniowej pacjenta,

4) Okazywanie szacunku,

5) Poświęcanie pacjentowi możliwie dużo czasu,

6) Uszanowanie autonomii pacjenta,

7) Aktywne słuchanie i okazywanie zrozumienia i empatii.

 § 5

1. Pacjent i jego rodzina mają pełny i całodobowy dostęp do informacji.

2. Przekazywanie informacji pacjentowi powinno być w stopniu w jakim potrzebuje tego pacjent, oraz w jakim określił to lekarz prowadzący, biorąc pod uwagę wpływ tych informacji na zdrowie pacjenta.

 § 6

Pacjent ma prawo do dodatkowej opieki pielęgnacyjnej sprawowanej przez bliską osobę lub osobę wskazaną przez pacjenta, opieka ta nie jest obowiązkiem lecz uprawnieniem.

 § 7

Ostateczny zakres i czas opieki ustalany jest indywidualnie dla każdego pacjenta, w porozumieniu z Kierownikiem/Ordynatorem oddziału i innymi członkami personelu.

Sporządził: mgr D. Lidtke