§1

Pacjent ma prawo do kulturalnego i życzliwego traktowania w szczególności do poszanowania jego prywatności, intymności i godności w czasie udzielanych mu świadczeń zdrowotnych.

§2

1.      Podstawowym warunkiem poszanowania prywatności jest zapewnienie pacjentowi minimum skrępowania przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych, w tym celu wykorzystuje się gabinet zabiegowy, dyżurki lekarskie lub personel zwraca się z uprzejmą prośbą do pacjentów, którzy są w stanie opuścić salę chorych o chwilowe pozostawienie personelu medycznego z badanym pacjentem.

2.      Podczas wykonywania badań lub zabiegów lekarz zapewnia obecność tylko niezbędnego personelu medycznego.  

§3

Zachowanie zasad prywatności dotyczy także realizacji opieki pielęgniarskiej, przeprowadzania wywiadu, pobierania świadomej zgody pacjenta na planowane zabiegi oraz innych działań, które podczas pobytu pacjenta w Szpitalu wymagają zachowania prywatności.