Ogłoszenie nr 12338 - 2017 z dnia 2017-01-23 r.
Żary:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 9390
Data: 17/01/2017
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
105. Kresowy Szpital Wojskowy z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Krajowy numer identyfikacyjny 97032797400000, ul. ul. Domańskiego  2, 68200   Żary, woj. lubuskie, państwo Polska, tel. 684 707 874, e-mail przetargi@105szpital.pl, faks 684 707 874.
Adres strony internetowej (url):
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 25/01/2017, godzina: 11:00
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 26/01/2017, godzina: 11:00